Integritetspolicy

1Rok Fastighetsmäklare behandlar de personuppgifter som lämnats till 1Rok Fastighetsmäklare i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftsansvarig är 1Rok Fastighetsmäklare.

Allmänt

1Rok Fastighetsmäklare registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. De personuppgifter som kommer att registreras och behandlas i datasystem är de som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden. Personuppgifter som det är fråga om är exempelvis uppgifter om namn, adress, mail, telefonnummer och personnummer samt uppgifter kopplade till specifikt objekt, såsom fastighetsbeteckning, avgivna bud och slutlig prisuppgift. Personuppgifterna samlas in när en person anlitar en fastighetsmäklare, svarar på enkäter, formulär, tävlingar, tar del av säljerbjudande, kampanjer eller på annat sätt kommer i kontakt med 1Rok Fastighetsmäklare.

Uppdatering/komplettering

För att hålla 1Rok Fastighetsmäklare register aktuella, kan 1Rok Fastighetsmäklare komma att komplettera och uppdatera lagrade personuppgifterna löpande från privata och offentliga register. Det uppgifterna kan komma att kompletteras med är t ex uppgift om fullständigt för- och efternamn, adress, ytterligare telefonnummer och födelsedatum. Uppgifter som löpande kan komma att uppdateras är t ex telefonnummer och adress.

Ändamål med behnadling av erhållna personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av en bostad eller annat objekt, tjänst eller vara eller fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Detta inkluderar publicering av uppgifter och bilder på egna eller samarbetspartners hemsidor för marknadsföring av den bostad som förmedlas. Behandling av uppgifter sker också för att 1Rok Fastighetsmäklare ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag och för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Vidare kan bilder, förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser var för sig eller tillsammans offentliggöras och publiceras på egna eller samarbetspartners hemsidor eller på annat sätt i syfte att marknadsföra 1Rok Fastighetsmäklare och dess verksamhet och/eller för nyhetsändamål. 

Marknadsföring

Personuppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål. 1Rok Fastighetsmäklare kan komma att använda bilder, adress och övrigt informationsmaterial för förmedlade objekt i marknadsföringssyfte som s.k. "referensobjekt".

Överföring

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är enligt lag skyldig att tillhandahålla FMI uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet.  Särskild lagring och behandling av uppgift om det mellan säljare och köpare avtalade försäljningspriset för det förmedlade objektet, ensamt eller tillsammans med adressuppgift för objektet, kommer att ske och bland annat överföras till 1Rok Fastighetsmäklare samarbetspart, Hemnet Service HNS AB, för lagring och behandling som underlag för statistiktjänster och publicering av slutpriset tillsammans med objektsadressen till kunder som på internet anmält intresse av att få sådan uppgift.  Vissa personuppgifter kan komma att överföras till 1Rok Fastighetsmäklares samarbetsparters. Till exempel för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka 1Rok Fastighetsmäklare samarbetar. Samarbetspartners till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Hemnet, Booli, Hittamäklare och Hittahem med flera.

Rättelse & kontkat

Den registrerade har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som 1Rok Fastighetsmäklare registrerat och behandlar i sina register som rör den sökande. Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att 1Rok Fastighetsmäklare uppmärksammats på felet. Personuppgifter gallras löpande. Om t ex något kundförhållande inte uppkommer efter det att en spekulant på en bostad registrerats, raderas normalt uppgifterna om spekulanten efter en tid. Uppgifterna kan också raderas på begäran av den registrerade. Personuppgifter kan dock efter gallringen i ett register finnas kvar i andra register. Det kan t ex gälla uppgifter om att en spekulant deltagit i en budgivning som då även registreras i ärende- och hanteringsregister. Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra mäklarens arkiveringsskyldigheter enligt lagar, förordningar och praxis samt för att kunna verifiera och kontrollera att ärenden handlagts på ett korrekt sätt. Ärende- och hanteringsregister används inte för marknadsföringsändamål. Genom att klicka på Skicka samtycker du till att dina uppgifter registreras enligt vår integritetspolicy.

Skicka

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!